Tất cả
3 món 12 cả vk, sói 5* còn 52m ...
Cấp độ: 81
Server: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
230,000đ
gần đủ điểm lên mắt 3,vk ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
vk12
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
1 món 11
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
2 món 11 cả vk
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
full8 nv lilwinvxmm
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
tieu 110 vk 16 2 món 16 full 14
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
kiem 70 full 14 15
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,570,000đ
tieu 50 vk 14 full 12 nv nam còn 5 ...
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,400,000đ
kunai 79 vk 14 full 12 13
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
420,000đ
tiêu 99 full 16 tl ngon ngọc 2v4 ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
11,800,000đ
kiếm 99 full16 tl ngon ngọc 1v6 ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
12,000,000đ
9 món 9x, 5 món 14 cả vk, mắt ...
Cấp độ: 99
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
sét 9x,2 món 14 cả vk, xe máy ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
1 món 14,sói 5*
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
430,000đ
tiêu 70 vk16 f14 tl ngon xe máy 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
kiếm 80 2m16 f14/15 tl ổn ct ho ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,200,000đ
4 món 14
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
2 món 10
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
vk10
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ