Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1073

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 80

200,000 ATM

Xem chi tiết
vk10 full10 yr5 siêu xe 5sao...

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 80

250,000đ

#1072

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 81

176,000 ATM

Xem chi tiết
vk11 full8...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 81

220,000đ

#1071

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 62

80,000 ATM

Xem chi tiết
vk9 full8...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 62

100,000đ

#1070

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 99

640,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full14 4m12 1m8...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 99

800,000đ

#1069

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 90

400,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full12 4m8...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 90

500,000đ

#1067

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 90

400,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full12 3m8...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 90

500,000đ

#1066

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 89

240,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 full10...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 89

300,000đ

#1065

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 84

176,000 ATM

Xem chi tiết
full8...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 84

220,000đ

#1064

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 80

176,000 ATM

Xem chi tiết
vk9 full910...

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 80

220,000đ

#1063

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 105

520,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 full12 1m8 có skill 10x...

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 105

650,000đ

#1062

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 89

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 full12 4m9...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 89

400,000đ

#1060

Phái: Chưa

Server: Bokken

Level: 66

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk10 full12 3m10...

Phái: Chưa

Server: Bokken

Level: 66

200,000đ

#1059

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 73

120,000 ATM

Xem chi tiết
vk8 full10...

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 73

150,000đ

#1058

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 113

640,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full12 13...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 113

800,000đ

#1055

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 87

1,120,000 ATM

Xem chi tiết
vk15 full15 5mon tl9 full tl45...

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 87

1,400,000đ

#1054

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 88

176,000 ATM

Xem chi tiết
full10...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 88

220,000đ