Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1028

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

560,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 3m14 full12...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

700,000đ

#1027

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 80

200,000 ATM

Xem chi tiết
vk8 4m12 full8...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 80

250,000đ

#1026

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 70

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 full12 3m9...

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 70

400,000đ

#1025

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 69

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 4m12 full10...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 69

400,000đ

#1024

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 73

200,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full910...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 73

250,000đ

#1023

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 77

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk9 full10 sói 3sao...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 77

200,000đ

#1022

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

136,000 ATM

Xem chi tiết
vk11 full11 3m10...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

170,000đ

#1020

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 87

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk10 full10...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 87

200,000đ

#1019

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

440,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full12 1m8...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

550,000đ

#1018

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 82

216,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 full12 4m8...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 82

270,000đ

#1017

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

1,200,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full14 15...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

1,500,000đ

#1016

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 50

96,000 ATM

Xem chi tiết
vk11 full8...

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 50

120,000đ

#1015

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 72

136,000 ATM

Xem chi tiết
vk11 full9...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 72

170,000đ

#1014

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 51

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl6 full9...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 51

200,000đ

#1013

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 117

720,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full14 1m12...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 117

900,000đ

#1010

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 130

800,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full12 3m8 phân thân lv61...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 130

1,000,000đ