Tất cả
kunai 115 vk 14 tl 7 găng tay tl 7 ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,800,000đ
tieu 70 vk 12 full 12 1 món 8 sói ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,300,000đ
vk12 full910 412m yen
Cấp độ: 120
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
vk14 3m15 full12 2m8 yr5 soi 5sao
Cấp độ: 128
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
vk12 full10
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
170,000đ
vk12 full12 1m10 119m yen
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
vk14 full8
Cấp độ: 83
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
270,000đ
vk12 full8
Cấp độ: 47
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
sv23 kunai 88 vk14 full8 3m10 yy4 s ...
Cấp độ: 88
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
sv4 cung 69 vk12 full8 9 sx fulltb ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
sv1 kiếm 79 vk12 tl5 full10 sói ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
sv1 đao 67 vk12 full8 sói full tb ...
Cấp độ: 67
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
sv5 quạt 81 vk14 tl5 4m12 1m14 4m ...
Cấp độ: 81
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
sv4 cung 115 vk15 tl6 gttl6 5m15 4m ...
Cấp độ: 115
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,300,000đ
...
Cấp độ: 73
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
sv1 cung 50 vk12 full8 sói full tb ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
sv23 quạt 63 vk10 full10 1m2 sói ...
Cấp độ: 63
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
sv4 kunai 69 vk12 3m8 3m11 full10 s ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
sv1 đao 63 vk12 3m10 2m8 full9 soi ...
Cấp độ: 63
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ